This website is also available for your locale (English, United States). Click here to change it.
Klik hier om dit bericht te verbergen.

Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op alle producten, diensten en websites die door RouteYou aangeboden worden.

Mocht u vragen hebben over dit privacybeleid, dan kunt u altijd contact met ons opnemen of schrijven naar RouteYou, Kerkstraat 108, B-9050, Gent, België.

Uw persoonlijke informatie

Wij bieden een aantal diensten aan waarvoor u geen account hoeft aan te vragen of persoonlijke informatie aan ons hoeft te verstrekken, zoals de RouteYou route search? Route view and gratis route downloads. Voor ons volledige pakket van diensten kunnen wij ook de volgende soorten informatie verzamelen:

 • Door u verstrekte informatie - wanneer u zich aanmeldt voor een RouteYou account of andere RouteYou-dienst of -actie waarvoor u zich moet registreren, vragen wij u om persoonlijke informatie te verstrekken (bijv. Uw naam, e-mailadres en een wachtwoord). Voor bepaalde diensten, zoals onze betalende route downloads, betalende abonnementen of advertentieprogramma’s, vragen wij ook creditcard- of andere bankinformatie, die wij bewaren op veilige servers. Het is mogelijk dat wij de informatie die u voor uw account opgeeft, combineren met informatie van andere diensten van RouteYou of van derden om het gebruiksgemak voor u te vergroten en de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.
 • Cookies - bij uw bezoek aan RouteYou sturen wij een of meer "cookies" – bestandjes met een reeks karakters – naar uw computer waarmee uw browser als een unieke gebruiker wordt geïdentificeerd. Wij gebruiken cookies om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren. Daarvoor slaan we gebruikersinstellingen op en houden we ontwikkelingen in gebruikersgedrag bij, bijvoorbeeld hoe mensen zoeken. De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat ze cookies accepteren. U kunt uw browser echter alle cookies laten weigeren of laten waarschuwen wanneer er een cookie verzonden wordt. Bedenk wel dat het kan gebeuren dat sommige opties en diensten van RouteYou niet goed functioneren als u cookies weigert.
 • Log-informatie - wanneer u gebruik maakt van diensten van RouteYou, slaan onze servers automatisch informatie op die uw browser bij elk bezoek aan een website verstuurt. In dergelijke server logs kan informatie worden opgenomen zoals zoekvraag, ip-adres, browsertype, browsertaal, datum en tijd van uw zoekvraag en een of meer cookies die uw browser kunnen identificeren.
 • Correspondentie - wanneer u een e-mail of ander bericht aan RouteYou stuurt, kunnen wij die berichten bewaren om uw vragen te verwerken en te beantwoorden en om onze diensten te verbeteren.
 • Gelieerde sites - sommige van onze diensten bieden wij in samenwerking met andere websites aan. Persoonlijke informatie die u aan die sites verstrekt, kan aan RouteYou worden doorgestuurd om de betreffende dienst te kunnen leveren. Wij verwerken dergelijke informatie in overeenstemming met dit privacybeleid. Het kan zijn dat de gelieerde sites een ander privacybeleid voeren. Wij raden u aan om dat door te lezen.
 • Links - RouteYou kan links zodanig presenteren dat wij kunnen bijhouden of deze links zijn aangeklikt. Wij gebruiken deze informatie om de kwaliteit van onze zoektechnologie, informatie op maat en reclame te verbeteren.
 • Andere sites - dit privacybeleid is van toepassing op websites en diensten die eigendom zijn van en geëxploiteerd worden door RouteYou. Andere sites die RouteYou diensten gebruiken zoals de geïntegreerde route viewer of route planner? Of sites waarnaar RouteYou doorlinkt, kunnen hun eigen cookies of andere bestanden op uw computer plaatsen, gegevens verzamelen of persoonlijke informatie van u vragen.

RouteYou verwerkt persoonlijke informatie uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • Het aanbieden van onze producten en diensten aan gebruikers, met inbegrip van het tonen van informatie op maat en reclame;
 • Controle, onderzoek en analyse om onze diensten te onderhouden, te beschermen en te verbeteren;
 • Zorgen dat ons netwerk technisch goed functioneert; en
 • Het ontwikkelen van nieuwe diensten.

Het delen van informatie

Uitsluitend in de volgende limitatieve omstandigheden deelt RouteYou persoonlijke informatie met andere bedrijven of personen buiten RouteYou:

 • Indien wij uw toestemming hebben. Voor het delen van gevoelige persoonlijke informatie vragen wij altijd uw uitdrukkelijke toestemming.
 • Indien wij dergelijke informatie aan onze dochtermaatschappijen, gelieerde ondernemingen of andere vertrouwde bedrijven of personen verstrekken om namens ons persoonlijke informatie te verwerken. Wij eisen van deze partijen dat zij dergelijke informatie verwerken volgens onze aanwijzingen en in overeenstemming met dit privacybeleid en eventuele andere toepasselijke vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.
 • Indien wij er te goeder trouw van overtuigd zijn dat de toegang tot of het gebruik, de bewaring of de openbaarmaking van dergelijke informatie redelijkerwijs noodzakelijk is om (a) te voldoen aan eventuele toepasselijke wet- of regelgeving, een juridische procedure of een verzoek van een overheidsinstantie, (b) toe te zien op de naleving van de geldende gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van onderzoek naar mogelijke overtredingen daarvan, (c) fraude, beveiligings- of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken, of (d) voor zover wettelijk vereist of toegestaan, de rechten, eigendom of veiligheid van RouteYou, haar gebruikers of het publiek te beschermen tegen dreigende schade.

Advertenties

Wij staan aan derde partijen toe om advertenties te plaatsen en/of anonieme informatie te verzamelen tijdens uw bezoek aan onze website. Deze bedrijven kunnen deze niet-persoonlijk identificeerbare informatie (zoals klikgedrag, browser, datum en tijdstip, type en soort advertenties waarop u klikt of waarover u scrolt) gebruiken om u tijdens uw bezoek op deze en andere websites advertenties aan te bieden die beter aansluiten bij uw interesse. Deze partijen maken daarbij gebruik van coockies en/of webbakens om deze informatie te kunnen verzamelen. Wenst u meer te weten te komen over "interesse gebaseerd adverteren" of wenst u zich hiervoor uit te schrijven dan kan dat op de volgende website: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp

Informatiebeveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde wijziging, openbaarmaking of vernietiging van gegevens. Deze maatregelen omvatten interne evaluaties van onze methoden voor gegevensverzameling, -opslag en -verwerking en onze beveiligingsmaatregelen, alsook fysieke beveiligingsmaatregelen ter voorkoming van ongeoorloofde toegang tot systemen waarop wij persoonlijke gegevens opslaan.

De toegang tot persoonlijke informatie is voorbehouden aan werknemers, opdrachtnemers en agenten van RouteYou die van dergelijke informatie op de hoogte moeten zijn om onze diensten te kunnen verlenen, uitbouwen of verbeteren. Deze personen hebben een geheimhoudingsplicht en kunnen bij schending daarvan te maken krijgen met disciplinaire maatregelen, met inbegrip van contractbeëindiging en strafrechtelijke vervolging.

Integriteit van gegevens

RouteYou verwerkt persoonlijke informatie uitsluitend voor die doeleinden waarvoor deze werd verzameld en in overeenstemming met dit privacybeleid of eventuele privacymededeling voor een specifieke dienst. Wij evalueren onze methoden voor gegevensverzameling, opslag en verwerking om te waarborgen dat wij uitsluitend die persoonlijke informatie verzamelen, opslaan en verwerken die nodig is om onze diensten te leveren of te verbeteren. Wij ondernemen alle redelijke stappen om te zorgen dat de door ons verwerkte persoonlijke informatie juist, volledig en actueel is, maar wij zijn afhankelijk van onze gebruikers om hun persoonlijke informatie bij te werken of te corrigeren indien dat nodig is.

Toegang tot en bijwerking van persoonlijke informatie

Wanneer u gebruik maakt van RouteYou-diensten, spannen wij ons te goeder trouw in om u toegang tot uw persoonlijke informatie te verschaffen en deze gegevens ofwel te corrigeren indien ze onjuist zijn, ofwel op uw verzoek te verwijderen indien het wettelijk of voor legitieme bedrijfsdoeleinden niet langer vereist is om deze te bewaren. Alvorens dergelijke verzoeken te verwerken, vragen wij de gebruiker om zichzelf en de te raadplegen, te corrigeren of te verwijderen informatie te identificeren, en wij kunnen weigeren om verzoeken te verwerken die onredelijk vaak of systematisch worden herhaald, onevenredig veel technische inspanning vereisen, de privacy van anderen in gevaar brengen, of uitzonderlijk lastig uitvoerbaar zouden zijn (bijvoorbeeld verzoeken met betrekking tot informatie die zich op backup-tapes bevindt), of waartoe toegang verder niet noodzakelijk is. Wanneer wij de mogelijkheid bieden om informatie in te zien en te corrigeren, leveren wij deze dienst altijd kosteloos, tenzij dat onevenredig veel inspanning zou vereisen. Voor sommige van onze diensten gelden andere procedures voor het inzien, corrigeren of verwijderen van persoonlijke informatie van gebruikers.

Wijzigingen in dit beleid

Wij wijzen erop dat dit privacybeleid van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. Daarbij zullen wij uw rechten op grond van dit privacybeleid niet zonder uw expliciete toestemming inperken, en wij verwachten dat de meeste van dergelijke wijzigingen van ondergeschikt belang zullen zijn. Desondanks zullen wij alle wijzigingen op deze pagina plaatsen. Als het om significante wijzigingen gaat, zullen wij deze op een meer opvallende manier bekendmaken (inclusief, voor bepaalde diensten, een kennisgeving van beleidswijzigingen per e-mail).

Informatie door u op RouteYou gepubliceerd

Routes en gerelateerde informatie die je creëert, toevoegt of publiceert op deze site (routes, beschrijvingen, locaties, foto's, ... ) vallen onder de licentie van creative commons attribution 2.0 van België zoals gedefinieerd door de Creative Commons Organisation op http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/be. Informatie en data van welke aard ook op deze site waarvan niet specifiek vermeld is dat die onder de creative commons attribution 2.0 van België valt, mag niet als zodanig beschouwd worden. Voor elk gebruik of replicatie van content, data of informatie van deze site, anders dan voor persoonlijk gebruik, en niet gedefinieerd als creative commons attribution 2.0, moet een schriftelijke goedkeuring bekomen worden van RouteYou (contacteer info@routeyou.com).

Indien je toch misbruik zou vaststellen op deze site, gelieve ons dan een e-mail te sturen zodat we dit probleem dan kunnen recht zetten. Als gebruiker van deze site ben je verantwoordelijke voor de informatie die je hier op zet. Verifieer de bron die je gebuikt naar copyright en doe de nodige vermelding van jouw bronnen.

We behouden ons het recht om tijdelijk of onbeperkt de informatie waarvan een copyright probleem verondersteld word, te verwijderen.

Voor bijkomende informatie over het publiceren van data en producten op RouteYou verwijzen we tevens naar het document “gebruikersvoorwaarden” op deze site.

Gesponsorde links