Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht

Geopad 109-Treekerpunt

NL | | 9.99 km

This site is available in your language and country. Change the language to English and the country to United States.
Klik hier om dit bericht te verbergen.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Aanrader

Auteur: Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht

2147 keer bekeken | Publiek

Routebeschrijving

Wie aI wandelend een representatief beeld van de geomorfologische gesteldheid, structuur en levende natuur van het beschreven gebied wil krijgen wordt geadviseerd de hierna beschreven routes te Iopen. De ten dele reeds decennia geleden gemarkeerde Iangste route laat je onder meer kennismaken met de imposante oude heuvelpartijen bij het Treekerpunt. Het geopad loopt echter ook door het nog niet zo lang geleden sterk verstoven gebied van de Woudenbergse Binnenduinen.

Het tracé van de Treekerpuntroute beschrijft een tweetal lussen, waardoor ze dus kan worden bekort. Anderzijds kan de wandeling ook verlengd worden via een geopad door het noordelijk aangrenzende bosgebied van de voormalige Treeker Duinen.

1. Bij de bushaIte De Heijgraeff kun je al direct het bos in. Zodra het bos rechts plaatsmaakt voor cuItuurIand sla je dan Iinksaf. Intussen zie je voor je een van de (antieke) boerderijen die de rand van het stuwwalzoomterras markeren. Ook zal het je opvaIIen dat de percelen bos en cuItuurIand in deze omgeving geheeI of gedeeltelijk worden begrensd door aarden walletjes.

2. Wie behoefte heeft een blik te werpen op het wat noordelijker gelegen heideterreintje met de Veenplas wordt geadviseerd na enkele honderden meters weer rechtsaf te slaan. Enkele door aarden walletjes geflankeerde paden zijn dan zo vriendeIijk je naar de omgeving ervan te brengen. Daar gunt de kruin van een door recente verstuivingen verminkte dekzandrug je een uitzicht over het heide- en venterrein, dat zeIf niet vrij toegankelijk is. Een bankje biedt daarbij de geIegenheid ook uit te rusten.

3. Vanuit de heuvel waar je van het uitzicht kon genieten gaat het geopad een meer westelijke koers varen en de in onbruik geraakte Oude Utrechtse Weg volgen. Zo’n 500 meter verderop sla je dan rechtsaf. Dit leidt tot een kennismaking met de zone waar de dekzandheuvels van het wandelgebied hun ijstijdelijke geomorfologische gesteldheid nog vrijwel behielden. Na enkele honderden meters passeer je er de kaarsrechte grens tussen de gemeenten Woudenberg en Leusden. Niet Iang daarna ontmoet de georoute een T-kruising met een flauwbochtige weg, die je links naar de beide met heide begroeide imposante heuvelpartijen van het Treekerpunt zal leiden.

Het verdient echter aanbeveling de weg eerst een eindje rechts te gaan volgen.

A. Al vrij snel zie je er rechts voor je een deeI van de door verstuivingen verfomfaaide dekzandrug, waarmee aI bij de Veenplas kennis werd gemaakt. Daarbij zal het je opvaIIen dat de rug her en der wordt gedecoreerd door jeneverbessenstruweel. De jeneverbes vestigde zich op pIekken waar humeus stuifzand na het plotseling beëindigen van de grootschalige schapenhouderij begroeid raakte. Mede door de recente herbebossingen zijn jeneverbessenvegetaties van enige omvang vrij zeldzaam geworden. Op de Utrechtse Heuvelrug komen ze nog slechts op enkele plekken voor. De door recente verstuivingen vervormde dekzandrug bij de Veenplas is een van die plekken.

Na van het uitzicht op de rug met jeneverbessen genoten te hebben keer je terug naar de T-kruising, waar nu rechtdoor wordt gelopen.

4. Beide hoge heuvelpartijen zijn van elkaar gescheiden door de verharde Treekerweg, die wordt overgestoken. Aan de andere kant van de weg Iigt een parkeerterreintje waarbij je links een rood gemarkeerd deel van de beschreven route gaat volgen.

De rood gemarkeerde route laat je eerst kennismaken met de reliëfarme zuidelijke ambiance van de hoge heuvels. Daarbij draait ze naar rechts om de naaste omgeving van de drukke Doornse Weg te laten zien. Een vrijwel evenwijdig aan die weg Iopend zandruggetje is er bekroond met een paar grafheuvels.
 
5. Bij de grafheuvels sla je kort na eIkaar links- en rechtsaf. Dit leidt tot een nadere kennismaking met de heide ten westen van de hoge heuvels. Die heide is vrij reliëfarm. Ze wordt echter weI verlevendigd door de (bundels) geultjes die de Doornse Weg parallelliseren en hun ontstaan waarschijnlijk danken aan het vroegere verkeer over ongebaande routes.

Een eindje verderop bereikt de gemarkeerde route een zone waar in het recente verleden verstuivingen optraden en IocaaI zelfs mogelijk bleven. De route slaat er nu successievelijk rechts- en Iinksaf, wat betekent dat jij je nu van de Doornse Weg gaan verwijderen. Na enkele honderden meters keert de route ook de verstoven zone de rug toe. Dit doet ze door andermaal rechtsaf te slaan.


Wie tijdens de wandeling nog wat meer wil zien van de verstoven zone wordt geadviseerd nu eerst een uitstapje te maken naar het zuidelijk deel van de Treekerduinen. De route van dit uitstapje bewandel je vrijwel geheel visa versa.

B. Voor het uitstapje naar de Treekerduinen ga je bij de pIek waar de gemarkeerde route de recent verstoven zone de rug toekeert links voor je een stuifdalletje opzoeken. Daarin wordt echter spoedig linksaf geslagen. Na het oversteken van een kaarsrechte zanderige weg kom je dan terecht in een smalle zone waar de wind behalve kleine ruggen en heuvels onder andere ook enkele stuifbanken en - richels vormde. Rechts zie je dan al snel een bochtig bospad dat de zone overlangs ontsluit. Je volgt het bospad over zijn gehele lengte, dat wil zeggen tot aan de verharde Treekerweg.

Na het afdalen van een stuifklif wordt er rechts al snel gezeIschap gehouden door een drietal vrijwel in eIkaars verlengde gelegen, deels bochtige stuifrichels. Links doen dat enkeIe Iage stuifkliffen.

Voorbij de tweede kruising die je op het bochtige pad passeert verandert de geomorfologische situatie. Rechts komt dan na enige tijd een vrij hoog stuifklif Iangszij. Je laat je echter niet verleiden het te beklimmen. In plaats hiervan ga je onderlangs het klif naar de verharde Treekerweg, waar rechtsaf wordt geslagen. Na ruim honderd meter kom je dan terecht op een zessprong. Vanuit die zessprong kan rechts achter je via een kort verbindingspad worden teruggekeerd naar het bochtige deel van de route. Je Ioopt er over de flauwe helling van een stuifbank naar de bovenrand van het stuifklif om dit vervolgens voorzichtig af te dalen. Voor het bereiken van het stuiklif wordt eerst een kleine (stuif)trog gekruist.

Na de afdaIing van het stuifklif ga je via de paden waar je het zuidelijk deel van de Treekerduinen Ieerden kennen terug naar de rood gemarkeerde route.

6. Voor het uitstapje naar de Treekerduinen ga je bij de pIek waar de gemarkeerde route de recent verstoven zone de rug toekeert links voor je een stuifdalletje opzoeken. Daarin wordt echter spoedig linksaf geslagen. Na het oversteken van een kaarsrechte zanderige weg kom je dan terecht in een smalle zone waar de wind behalve kleine ruggen en heuvels onder andere ook enkele stuifbanken en -richels vormde. Rechts zie je dan al snel een bochtig bospad dat de zone overlangs ontsluit. Je volgt het bospad over zijn gehele lengte, dat wil zeggen tot aan de verharde Treekerweg.

Na het afdalen van een stuifklif wordt je rechts al snel gezeIschap gehouden door een drietal vrijwel in eIkaars verlengde gelegen, deels bochtige stuifrichels. Links doen dat enkeIe Iage stuifkliffen.

Voorbij de tweede kruising die je op het bochtige pad passeert verandert de geomorfologische situatie. Rechts komt dan na enige tijd een vrij hoog stuifklif Iangszij. Je laat je echter niet verleiden het te beklimmen. In plaats hiervan ga je onderlangs het klif naar de verharde Treekerweg, waar rechtsaf wordt geslagen. Na ruim honderd meter kom je dan terecht op een zessprong. Vanuit die zessprong kan rechts achter je via een kort verbindingspad worden teruggekeerd naar het bochtige deel van de route. Je Ioopt er over de flauwe helling van een stuifbank naar de bovenrand van het stuifklif om dit vervolgens voorzichtig af te dalen. Voor het bereiken van het stuiklif wordt eerst een kleine (stuif)trog gekruist.

Na de afdaIing van het stuifklif ga je via de paden waar je het zuidelijk deel van de Treekerduinen Ieerden kennen terug naar de rood gemarkeerde route.

7. Van daaruit begin je de terugtocht naar de Zeisterweg. Dit gebeurt via een route die niet is gemarkeerd. Daarbij wordt eerst andermaal de verharde Treekerweg overgestoken. Aan de overzijde loopt de route dan opnieuw onderlangs de noordflank van de oostelijke hoge heuvelpartij. De bedoeling is dat je daarna rechtsaf slaat om ook de zuidflank van de markante hoogte gezelschap te houden. Een naar links afbuigend pad laat je daarna kennismaken met een gedeelteIijk vrijwel vlak gebied, waar de ijstijdelijke dekzanden de latere verstuivingen bespaard bIeef. Er wordt voor de tweede keer tijdens deze wandeling de grens tussen de gemeente Leusden en Woudenberg overgestoken. Even verderop ontmoet je in het zicht van een markante oude dekzandrug ook weer de Oude Utrechtse Weg, waar de route Iinksaf slaat.

8. Na ruim driehonderd meter verlaat het geopad de historische weg weer door op een X-kruising rechtsaf te slaan. De steven wordt dan gewend naar het enkeIe eeuwen geleden sterk verstoven meest zuidelijk deel van het wandelgebied. De georoute Iaat je daar eerst kennismaken met de noordelijke omgeving van een tweetal markante uitwaaiingsbekkens. De wind deponeerde er vanuit die laagten slechts betrekkelijk weinig stuifzand. Daarbij werd vlakbij de bekkens nog het meeste stuifzand opgevangen. Hiervan getuigen veelkoppige windoeverwalletjes. Om een en ander te zien wordt het tweede zijpad links ingeslagen.

Rechts zie je het terrein dan langzaam oplopen naar de oeverwaIIetjes.

Voor een kennismaking met de erachter gelegen uitwaaiingslaagte sla je op de eerstvolgende viersprong rechtsaf, wat even later wordt herhaald. Het pad passeert dan eerst een dalachtige uitIoper van het stuifbekken. Bij de rand van deze uitIoper en de eigenlijke laagte wordt je geconfronteerd met imposante stuifkliffen.

9. Even voorbij de kliffen slaat de route onderin de uitwaaiingslaagte Iinksaf. Een ander pad loopt dan vrijwel evenwijdig aan de kliffen naar de noordoosthoek van het bekken, buitenlangs de rand waarvan de wind een imposant rugsysteem vormde.

Het geopad Iaat je vervoIgens een steile westflank van de rug beklimmen. Wie zich daarna omdraait kan nog even genieten van een uitzicht op het zojuist deels verkende stuifbekken.

Na de markante duinrug aan de oostzijde weer te zijn afgedaaid blijf je rechtdoor Iopen. Het geopad Ieidt je dan naar het reIiëfarme zuidoostelijk deel van het wandelgebied, aIwaar je terechtkomt op een Iaan. Die brengt je rechts vervolgens terug naar de drukke weg van waaruit de wandeling werd begonnen.
 

Navigeer op je smartphone

Druk de routebeschrijving af

Advertentie

Route-informatie

Bezienswaardigheden

Reacties

Activiteiten

In de buurt

Routes in de buurt

Overnachtingen in de buurt

Diensten in de buurt

Relevante kanalen

Deze route op jouw website

<iframe src="//plugin.routeyou.com/routeviewer/free/?language=nl&amp;params.route.id=4919776" width="100%" height="600" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Ik vond de route...

Bijkomende feedback:

Probeer deze functionaliteit gratis met een RouteYou Plus proefabonnement.

Als je al een dergelijke account hebt, meld je dan nu aan.

Probeer deze functionaliteit gratis met een RouteYou Premium proefabonnement.

Als je al een dergelijke account hebt, meld je dan nu aan.

© 2006-2021 RouteYou - www.routeyou.com